Taupyklė "Futbolisto batelis", mėlynas, keramika, 20cm x 12cm x 9cm